Transcript of Ple20191008.mp4

Josep Vicent García:
Bé anem a iniciar el plenari ordinari del mes d’octubre. Són les 8 hores. El primer punt es renúncia a l’acta de la regidora. Silenci per favor favor. Repetim renúncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona la senyora Maria Amparo Herrero Polo del Partido Popular. Llegim la denúncia.

Esther Pérez:
Atès que amb data de 7 de setembre de 2019 la senyora Maria Amparo Herrero Polo presenta escrit per el qual comunica la seua renúncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Atès el que estableix en l’article 182 de la Llei de Règim Electoral General i el que estableix la instrucció de 10 de juliol de 2003 la Junta Electoral Central es proposa al Ple l’adopció del següent acord: Primer prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona de la senyora María Amparo Herrero Polo del Partit Popular i segon la persona aquest judici de la corporació correspon cobrir la vacant és el senyor Federico Martí Sabater. De conformitat amb la candidatura proclamada pel Partit Popular per a les eleccions del 2019 i tercer comunicar el present acord de la Junta Electoral Central així com els interessats.

Josep Vicent García:
Paseu-li també un exemple de Ciudadanos. És una esmena que vindrà en el punt següent que presenta el company de Vox. Tu tens còpia no, Miguel Ángel. Se queden l’original per secretària. Bé ja llegit així la qüestió de la renúncia i esperarem a les comunicacions de la Junta Central. Punt número 2 aprovació del Compte General de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona corresponent a l’exercici 2018. Vol fer algun comentari adicional al compte. Lliges la proposta

Esther Pérez:
Vist el context general corresponent a l’exercici 2018 juntament amb la documentació annexa a aquesta tenint en compte que el compte general del 2019 i s’ha sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes que celebra el 30 de juliol i que s’ha exposat al públic pel termini de quinze dies i durant els quals 8 més les persones interessades han pogut presentar reclamacions en compliment, una vegada complit el tràmit legal d’exposició al públic i com que no s’ha presentat cap reclamació correspon elevar al ple amb el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes la següent proposta d’acord. Primer aprovar el Compte General de l’Ajuntament de la Pobla corresponent a l’exercici econòmic 2018 en els termes que consten a l’expedient que està integrat per l’Estat i comptes de l’entitat local i la documentació complementària establerta legalment. I segon remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a l Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Josep Vicent García:
Moltes gràcies Esther. Iris alguna qüetió adicional?

Iris Marco:
Si bona nit bo teniu a la vostra disposició la documentació amb totes les parts que la integren i respecte de les observacions que se’ns fan. Jo crec que les més les més importants són les que hem de fer especial atenció en el tema de la falta d’un un inventari de béns que ja s’està elaborant i amb el tema de la necessitat d’actualitzar les actes d’aquests la conciliació que porta un temps endarrerida això serà un poquet més complicat perquè el tema de la falta de personal la gent va molt saturada de treball. Però es ficarem a a posar-li solució el més prompte possible.

Josep Vicent García:
Alguna qüestió Miguel Ángel?

Miguel Ángel Huerta:
Si bueno yo iba a preguntar por esas escepciones del informe de la intervención y una tercera que es el cumplimiento de los plazos si este año el incumplimiento de los plazos se debe a que coincidido elecciones por medio o suele hacerse así,o suele pasar en años anteriores también, y en el caso de que haya sido así si se va a poner solución imagino que sí para los próximos ejercicios.

Iris Marco:
A que te refereixes amb el incompliment dels terminis?

Miguel Ángel Huerta:
A ver, creo que la cuenta general debería haber estado presentada en el pleno en junio, ¿puede ser? y no ha estado. Por eso pregunto si es debido a las elecciones.

Iris Marco:
A vore, és debut a les eleccions no perquè nosaltres no elaborem la documentació la elaboren els tècnics per les quals les eleccions no afecten. N’hi ha hagut un volum de feina molt gran i jo crec que la demora pot haver se degut sobretot a això però sí que és de veres que eixe termini justament no és una cosa habitual que.. el important és que abans del 30 d’octubre enviarà la documentació tindre aprovat el Compte general i remetre’l, eixe és el que complim què és el que al final compta. Però bé és estrany que passe. I jo crec que va ser una acumulació puntual de feina.

Miguel Ángel Huerta:
Vale, simplemente era esa aclaración, si era algo ocasional o era que algo que se producia. Gracias.

Josep Vicent García:
Molt be, Inma alguna qüestió. Partit Popular alguna cosa.

Abel Martí:
Simplement anunciar el sentit de vot, més que res per lo que m’acabes d’anunciar-nos també, el tema de les observacions que se plantejaven a un treball pasat legalment i que hauria de complir-se per que sempre és bàsicament el mateix, cada any deuriem de repetir el procediment en les circunstancies que és donen en cada moment i com se produeixen en circumstàncies que no es compleix a rajatabla en lo que duria de ser. El nostre sentit del vot va ser en contra. Simplement anuciar-lo i ara pasarem a votar.

Josep Vicent García:
Moltes gràcies. Vots a favor del punt? En contra?, abstencions? Ciudadanos abstenció, Vox i el Partit Popular en contra, resto a favor. Punt 3. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 6 del 2019, llegim la proposta.Vista

Esther Pérez:
Vista la memòria presentada per la regidora delegada d’Hisenda justificativa la necessitat d’imputar al pressupost 40 obligacions procedents d’exercicis anteriors considerant que es tracta obligacions per a les quals no existia consignació pressupostària en l’exercici 2018 i que la realització d’una despesa sense suportar el crèdit apropiat i suficient implicaran unitat del procediment i preveu que els efectes de l’article 216 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals davant del ple de la corporació ordenar la continuació de la tramitació de l’expedient. Vist l’informe d’intervenció es proposa al Ple el següent acord primer de conformitat amb el que disposa els articles 216 i 217 de la llei d’hisendes ordenant la resolució de les discrepàncies del present expedient de reconeixement de crèdit. Segon aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per a la imputació al pressupost corrent de les despeses dutes a terme l’exercici anterior no imputats en el seu moment totes conformement a la relació que s’acompanya com a annex amb carrers encara que les aplicacions pressupostàries que es detallen en les quals es va realitzar la corresponent retenció de crèdit. Tercer donantes ja presenta quarta intervenció de tresoreria perquè procedís a la seua comptabilització i pagament.

Iris Marco:
Això és una qüestió addicional si bé se trata de una sèrie de factures i una i una sentència i una execució de sentència que el que fem en este plenari és justament reconèixer la obligació de pagament. Es tracta d’unes factures que en el seu dia han entrat enguany mentre que corresponen a despeses efectuades l’any passat però en el seu moment en el moment de votar sí a despesa no existia suficient o bé no es va fer la tramitació correcta d’acord. Aleshores el crèdit existís com diu l’informe d’intervenció i el que fem és conèixer la obligació que tenim de pagar aquestes factures més que els serveis cessant sempre ha estat alguna qüestió i alguna cosa es va procedir de la votació.

Josep Vicent García:
Vots a favor del punt en contra o abstencions vots Ciudadanos extensión a favor. Un quart aprovació de la modificació del pressupost número 25 del 2010 consistent en la modificació de les bases d’execució del pressupost del 2010 i la proposta.

Esther Pérez:
Vista la proposta de la regidora delegada d’Hisenda de modificar el pressupost vigent de modificació de les bases d’execució del pressupost atès que es tracta d’una modificació de les bases d’execució la competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al ple de la corporació amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que el pressupost i per tant són d’aplicació les normes sobre publicitat reclamacions i informació al que es referix en 169 i següents de la Llei Reguladora de les hisendes locals es proposa al Ple l’adopció del següent acord. Primera aprovar inicialment l’expedient número 25 de modificació del pressupost del 2010 mitjançant modificació de bases d’execució del pressupost. Les modificacions introduïdes a les bases d’execució del pressupost es resumeixen en la proposta. Segon exposarà al públic l’acord d’aprovació inicial mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província per un termini de 15 dies per a que les persones interessades puguin presentar reclamacions que considerin oportunes en cas de no presentar se reclamacions durante el període d’exposició pública es considerarà definitivament aprovada la modificació de crèdit i tercer donat trasllat de l’acord a la intervenció municipal per comptabilitzar el pressupost del 2009.

Iris Marco:
Si bé el que fem és modificar les bases d’execució del pressupost en tres sentits. D’una banda donem de baixa una associació en el llistat en la compilació d’entitats que reben una subvenció nomina activa en este cas es tracta del club de pàdel Santa Mònica que ja fa un temps que no té activitat i s’inclou inclou una altra associació que es crea nova B que s’ha creat enguany el grupo de recreación deportiva de Carreras obstáculos. Després està la correcció de simplement el CIF de Creu Roja que estava consignat erròniament es corregís i per últim s’inclouen també per a la seua aprovació en les bases d’execució les bases d’una sèrie de premis i concursos que segons Sensat indicades d’intervenció han de formar part del document del pressupost han d’estar dins de les bases d’execució i tenir un llistat de les bases que són que són el premi de la carta als Reis d’Orient. El concurs de Betlem. El concurs de targetes de Nadal i el Concurs d’Il·luminació i decoració nadalenca de balcons façanes i aparadors. L’acord és el resum dels punts que inclou una modificació de bases.

Josep Vicent García:
Moltes gràcies Iris, en este punt de l’ordre del dia es on Miguel Ángel dell grup municipal Vox ha presentat una esmena a les coses que diu Un cop portaveu del grup municipal Bosch si s’inclou el dictamen o no hi ha hagut la inclusió des del punt votaria el punt si s’hi inclou no.

Esther Pérez:
El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización Funcionamiento régimen jurídico de las entidades locales se presentará al pleno municipal la siguiente enmienda sobre el punto cuarto del orden del día 4 cuatro 1656 2019 de aprobación de la modificación del presupuesto número 25 en 2019 consistente en la modificación de las bases de ejecución del presupuesto del 2019 de exposición de motivos en el dictamen emitido por la comisión informativa de Cuentas Hacienda personal del pasado 1 de octubre de 2019. En su punto primero se que modificaran su tercera. En cuanto a la modificación de las bases de subvenciones en régimen de concurrència competitiva en concreto en su punto 34 de bases para el premio de la carta a los Reyes de Oriente establece como requisito para poder participar que la carta està redactada en valenciano. Visto que dicho sorteo lo organiza la Agencia de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona. Visto que dicha agencia està regulada por el Reglamento de uso i normalización del Valenciano en la Pobla de Vallbona. Visto que sobre la legalidad o no de dicho reglamento consta una moción presentada por el grupo municipal Vox y que no será debatirá en el pleno hasta que se realice sobre la misma les pertinences informes técnicos por así haberlo votado en la comisión informativa del 1 de octubre de 2019. Todos los miembros de la Comisión de Cuentas Hacienda i personal pertenecientes a los partidos que sustenten el Gobierno de la localidad. Por todo ello este grupo municipal entiende que sería una incongruència que el pleno municipal pueda aprovar un punto que afecta directamente el contenido de la moción mencionado anteriormente impedint de debatir a falta de los informes técnicos necesarios y por lo tanto como la siguiente enmienda propuesta de enmienda del punto mencionado primero que s’elimini el requisito de redactar la carta a los Reyes de Oriente en valenciano y se permita participar a todos los niños independientemente de l’idioma en el que està redactada la carta y segundo dejar como requisito el mencionado en el mismo punto. En cuanto a la redacción de la carta debe pedir alguna mejora para el municipio.

Josep Vicent García:
Anem a votar si s’hi inclou o no. En el dictamen per formar part i jo el que puc dir és que troba incongruències és que s’ha fet Fischer perquè de fet les bases vénen redactades per al foment del valencià des de l’agència. Per tant que no siga així és que no té sentit. D’acord anem a votar a favor de la inclusió d’esta esmena.

En contra.

No podem anar en contra resto a favor no s’inclou per tant anem a passar la discussió de les bases sense l’esmena una qüestió.

C.

B. Aunque no se incluya la enmienda mi voto va ser en contra precisamente por este punto las bases del concurso de la carta a los Reyes Magos porque si bien yo entiendo que pueda organizar lo la Agencia de la Agencia Valenciana Ayuntamiento però no entiendo por qué los no se crea otro concurso probablemente para que puedan los niños que no escribe normalmente en valenciano que usan normalmente en castellano podrán participar también en un concurso de este tipo más. Creo que no hace falta ni siquiera dotar económicamente el premio o simplemente un concurso para que los niños podran presentar sus propias cartes yo aquí no pido que se dé ningún premio a ningún niño que haga una carta en castellano o simplemente que se deje participar en este concurso porque creo que s’està prioritzant aquí el valenciano i Los niños que están normalmente hablan castellano en castellano no tienen este beneficio simplemente era eso. Por eso voy a votar en contra de este punto.

Però nosaltres ja coneixen la nostra posició com una agència que el seu fill i les seues competències és la promesa de València tal com diu la Constitució espanyola tal i com diu l’Estatut d’Autonomia tal com diu la llei d’ús i promoció tal i com diu el reglament nostra educació promoció i foment és Xina entre altres variants conscient materialitzen juntament amb aquest no estigués d’acord amb ell perquè des del seu partit de fet el Govern perquè no n’hi ha estatuts d’autonomia no n’hi hagi autonomies ni és carrera sinó centralitzat i ho entenc però no compartim de ninguna de les maneres. Estem a les antípodes teus. Per tant és normal que no t’agrada. I nosaltres ho lamentem però la llibertat d’ús de cada llengua no veu condicionada al més mínim i mal interpretat en el moment en què se li impedeix a ningú que s’expressi. Això no és així. Cada cosa pot expressar com crea convenient i nosaltres no estem en sintonia amb el que tu presentes. Visites dels toros.

Mi partido no està en contra de l’Estatut d’Autonomia. Està a favor de que se cumplan las leyes si hay un Estatuto de Autonomía vigente. Està a favor de que se cumplan las leyes del Estatuto de Autonomía. Lo que sí tiene en cuenta una incongruència para presentar una moción a falta moción que precisamente quiere derogar bastantes puntos de este reglamento que és el que en la actualidad la Pobla hagan falta a los informes jurídicos. I aquí sin esperar los informes jurídicos se sigue adelante por eso ya hacía referencia a esperar los informes jurídicos que mi partido esté en contra de las autonomías no quiere decir que jo estar en contra de les autonomies no tenga que estar de acuerdo con las pretensiones de mi partido. Yo estoy a favor de las autonomías pero estoy en contra de que las autonomías derroten i si hay que devolver competencias al Estado pues estaré a favor de que se vuelvan competencias a d’estada pero no quiere decir que jo esté al cien por cien de acuerdo con las pretensiones de mi partido por lo cual sí ferroviària que antes de hacer referencia a las pretensiones de mi partido me preguntes muchas veces puede que no estoy de acuerdo. Imagino que alguna de vosaltres tampoc estaba de acuerdo con toda la pretensión de demostrar a partir del.

Segle XVI. Miguel ángel. Tots tenim aquesta empresa d’acord amb tot el que diuen els partits. De fet jo dit tu partido a partido pero bueno que el teu partit també està governant tenen alguna autonomia també podria tornar totes les competències a Andalusia quan ells vulguen però no ho faran. No ho faran. No està governant però bé estic mal informat quan estima l’informe. Perdó perdó si no esteu governant tenint un puesto per a fer que no teniu res sou de ningún tipo. Però bé no passa res. Ciudadanos és una qüestió.

Buenas noches en este pleno desde el equipo de gobierno se ha dicho de toda la oposición que se les Comisiones sin haber li diu que son las propuestas e incluso se ha dicho que es comisiones el precio que se li ha mostrat fins a 50 euros l’hora. El martes pasado cuando salió el tema del castellà no queda todos lejos mi me preguntes diciendo sota ocasiones que donde ponía lo que era obligada el valenciano. Espero que sí que ho sé. Dir de les propostes per al pleno ja que queda demostrat que per a les que aquí no les coses sois vosotros vamos a ver si hay algo. más blanco más limpio más inocentes. La Carta de un niño de 3 a ocho años la Pobla a los Reyes Magos. L’eix de favorecer el valencià Agencia de Promoción del uso del valenciano. Desde el punto de vista nuestro favorecer el valenciano des del nostre punt de vista és prohibir el castellà no és una cosa tan senzilla com a niños de 3 a ocho años. La Carta de los Reyes Magos vamos a ver si eso lo había hecho Franco unos años setenta. operística de Franco. prohibiren el valenciano en la Carta de los Reyes Magos dictador fatxa totalitària sectària Adoctrinar por la izquierda que tenemos que fins llavors otros progres modernos d’Izquierda guais demòcrates tolera antes. el mismo pecado misma penitència. Si vosotros que os que que hacían ellos o mal vosotros igual o peor xicots tendremos que llaman a vosotros también en dictadures fatxes totalitàries sectàries i adoctrinar valores la izquierda se cree que se cree con una supremacia moral en estos temas que la cola de Barcelona Ciudadanos. no va a permitir o el Parlament es lo va denunciar.

Més.

L’agència de promoció de l’ús del valencià no per a qui la queremos. José Vicent ha reconocido que el problema del lenguaje no és estar supera exactamente fuera de las palabras que jo estava supera i efectivamente no superado el problema del lenguaje ni en la ponen en la comunitat. ha habido un problema de lenguaje entre Ciudadanos jamás ha habido un problema de lenguaje. El problema del lenguaje viene entre el ciudadano i las instituciones que normalmente governessin nosotros. Porque tenía que ser complejo que tenía que crearà algo para favorecer si los que no hablamos valencià no estamos Os tenemos una sana envidia que vosotros miners los dos idiomes porque sé complejo de tener que prohibir el castellano si no hay ningún problema. Fins que no hay ningún problema perquè la agencia. no lo entiendo. Lo único que demuestra es un complejo d’inferioritat i està demostrant una prepotència que els seus queda vuestra contra.

Tanto que lo que dice favorecer se la gente encima.

I jo teníem molt interès sense saber la opinión de Jaime I de Juan ja que heredero del centro derecha de Suárez i Juan se proclamó el líder de la lucha contra los abusos de compromís en el Ayuntamiento. Me gustaría saber vuestra opinión nada más. Bé.

No sé si ho voleu vosaltres primer i ho remata igual. Com buidar el debat.

Bien el propio nombre indica la Agencia de Promoción del valencià su finalidad promover el valenciano se a donar carta a los Reyes Magos de la forma que sea i jo opinar igual que tu i pienso que igual que hay que defender lenguas que pueda haber en España Pobla donde sea. Pero si tenemos una Agencia de Promoción del Vale ncia no fer una actividad organizada por la Agencia de Promoción de Valencia o que la finalidad és promoure el valenciano. adelante. Així que el propi nom indica és promover no és ni eliminar castellano ni prohibir castellano ni nada. no és simplemente una com una agència que promociona i finalidad hi ha dicho cuál es así que si no sé no és ni pot prohibir ho ni si el castellano sea igual que sea perquè no tengo nada en contra en castellano no tengo ningún problema que yo no tengo ningún problema simplemente está diciendo que la finalidad de la Agencia d’Acesa quiere organizar esta actividad. Así que sin problema.

Ser 6 anys primera empezará a última hora amb 62 i té contra Compromís cuando.

Creu que és el que ha dicho defensor no va en contra.

No sabeu jo. Jo crec que vostès tenen un problema.

Tenen un problema molt gran. I és que les últimes notícies i conforme van. las encuestas.

Lo tienen muy mal. I des del el principio han querido ser cupo que no lo son.

No lo son que defendía el castellano. En este Ayuntamiento des del primer minuto es más. grave el castellano.

Porque la gente la cual me vota normalmente son gente que se dio brutalment de Déu que era una cosa molt valenciana tanto con el castellano. No soy Valenciano.

Soy andaluz. Sabia per homes com creixia. Sevillano Criado Sevilla en Aragón en Cataluña AMI lecciones d’espanyolitzar pocos me poden estar. Poques. i també deu haver de dir d’una cosa quizás es que debería buscar en el Diccionario la definición de nación de nacionalidad. les cultures i les llengües forma parte d’una riquesa que este país no se puede permitir perder la noble valenciana Valenciano vasco del catalán gallego. Si eso és cultura i és riquesa. i si tenemos que promocionar lo. Por supuesto que sí. I quan estava en minoria cuarenta años de franquismo que mencionades por supuesto. Com que hay gente de mi familia que és que quedaba mal porque el sistema i sistema que funcionava el sistema franquista una dictadura.

Veia mal que altres llengües. Aquí tienes el Partido Popular que habla en valenciano sin ningún tipo de problema. Labrador i Holanda i sobretodo jo o. como casta ja no parlen de llengua materna. Te digo que el Valenciano com una lengua va a mi cerebro para poder me gustaría seure al valencià no sé escribir lo que trabajaba en una empresa a 25 años que hablaba i escrivia en valenciano todos los días. No soy una persona que tenga facilidad para los idiomas pero m’encantaria. poder dominar una lengua tan preciosa com una valenciano como el valenciano como el vasco como como el catalán como cualquier otro idioma. Yo creo que lo que tenemos que fomentar és la riquesa cultural que las naciones de este país que és una nación una nación de naciones.

Diferents los padres fundadores de la Constitución. Los fundamentos de la Constitución e. la diversidad. la riqueza la cultura en las lenguas de este país estar a la Grande Nación i creo que ahir os equivocats. y por eso al final vuelvo a lo que el principio por eso quizás es el principio de vuestra debacle.

Més no sé.

No entendido nada. Una absoluta a Alzira no sé. No sé no sé l’opinió Antoja i Juan però anticipa el resultado i las encuestas. Però no m’explico. Al final no sé si estàs d’acord o no con la prohibición del castellano que és el que té preguntava. Esa posición de los dos queda prou clar i que crec que queda del tot clar és que no es prohibir res.

Ho ha repetit dues o tres vegades i està molt equivocat. és fals. No es prohibeix escriure en castellà. No es pot prohibir que en castellà és que no es fa mentides i manipula el teu missatge que t’interessa ja ha estat no és cert que el seu enfocament segueix segurament el Partit Popular.

Si bé jo a mi m’agradaria reconduir ho un debat que crec que s’ha desvirtuat un poc. Simplement no tenim objecció que es referís a una essència constituïda legalment fa que el seu funcionament. Tenim una llengua valenciana i promou de la forma que es posa en cada cara més oportuna però en este cas a mi m’agradaria arribar al punt d’acord que jo crec que és prou raonable. Sí que és cert que l’absència d’ús i promoció del valencià que té ara però que s’ha referit a la promoció del banc pròpiament dita però al mateix temps nosaltres com a Ajuntament podem aconseguir que això succeís que fem sense deixar a ningú xiquet que pogués participar o no va participar en la matèria. Jo crec que és fàcil el millor des de l’Ajuntament mateix responsable com ara el mateix concurs en les mateixes bases però fent referència a què participa en castellà al mateix mateix nivell però no tant l’Agència de Promoció del Valencià faria la seua tasca i compliria promocionar lo i donaria el premi oportú i l’Ajuntament correspondria en castellà participen tots els xiquets i xiquetes del poble. Perquè està clar que el valencià és una llengua que evidentment té un estatut d’autonomia de determinar la promoció que hem de veure què determina el fet de l’obligació en l’Estatut d’Autonomia sobre la llengua valenciana fet sobre la llengua castellana i que determina el dret i el deure de parlar i quan en castellà antic. Jo ho veig més com un dret de sentit a obligar a ningún xiquet a participar en el concurs.

Si ho tenim tot no tindrem excepció que amplia la situació del concurs des de la perspectiva legal que correspon a l’organisme de l’Ajuntament que ho farà a l’Agència de Promoció de València i a Xina compliquen la situació participa en tot el món hi hagi pau i després glòria posició que algú dirà alguna cosa així com unes bases que estan aprovades i s’han modificat i aprofitant digué punt serà una qüestió que jo crec que no és la de defugir el debat en ningú moment assistint a debat. Però jo crec que això és fruit d’un altre plantejament. Quin tipus de promoció s’hi vol fer. Nosaltres tenim unes obligacions respecte a la promoció del València com a institució pública i el que fem i per això destinem esforços.

Això és el punt de l’ordre del dia. Aprovació vostra pronunciament decidiré o si voleu ser suport o no voleu altres concursos que es poden muntar. Era qüestió de discutir en altres moments en altres àrees de l’Ajuntament i recull la teva proposta i qui tinga les competències potser ho estudiarà i decidirà qui ho ha aprovat de pressupost.

D’un concurs ja no trobem històries i algú volia fer. Jo crec que no s’hi pot tenir objeccions.

T’he dit que gravant i pronuncia el valencià en la seua tasca però que podien complementar la i com vinga a entendre que era algo que va incloure en el pressupost i no a cap acord fiscal secretària. O igual que deien que incloure en el pressupost les bases que estem aprovant suposa que es toca i jo estic plantejant serà una circumstància que m’hi hauria d’incloure també en el corresponent pressupost i per tant jo vinc a anunciar veu perquè crec que està arribant la defensa del prestigi amb raó que promociona i que per això està silenci. No tinc cap problema al respecte però que no veurien bé refusar tindre en consideració que si que pot per a tots millor que millor. Si jo no vull llevar li res a ningú. El fet que inclourà inclourà unes bases que s’incorporaria també aprofitava que era en castellà no està la possibilitat de fer ho en valencià. Si al final jo crec que l’entrenament l’enteniment hem dit prou bé assumible. En este cas. si és qüestió de voluntat és sempre el mateix. Si vull dir que no estem plantejant una cura si jo crec que estic plantejant Talgo prou coherents si volem anar amb la meva boca si voleu que tirem avant perfecte i si no ho decidirem ara respecte. I ja està. Jo això ho he plantejat va dir carbó en les vostres mans. No vull llevar li a ningú però que tots tinguen.

Jo crec que està prou debatut del tema. Eixa és la proposta que tenia de base. Nosaltres tenim unes obligacions respecte a la promoció de la nostra llengua i hi ha una exigència o un pressupost assignat i això vol dir que no es puga fer l’altre.

No es pot fer. Depèn de la programació de cada àrea en cultura o en educació o a Alzira el moment d’ahir va dir que està prohibit. Doncs és enganyar la gent. La gent no s’ha vist en este plenari però sí que tot això és manipulada i mentint manifestament. Per això ni una televisió valenciana on hi ha una televisió de la Pobla que té una llengua perquè ni tan sols hi han o recursos econòmics i tècnics que s’hi dediquen a un destí molt concret i per això n’hi ha en altres televisions privades que fan altre tipus de producte i en la llibertat d’elecció de cadascú de quinquennals sintonitza o quina llengua utilitzen la seua expressió i llibertat que tot el món demanen sempre. prohibien res cada u que utilitza. En altres èpoques que és al·ludit ací sí que és prohibida. I sí que esperava. He dit que s’ha al·ludit així Havel. Tranquil sí que és ací. Alguns períodes nefastos i que tots volem que passin a la història i jo crec que estem en un altre moment en retreure coses jo crec que està fora de lloc. Només una d’elles és que ja duen anys duen anys la discriminació positiva.

Respecte qualsevol. Finalment i és que en una societat que tenga que té una especial protecció pot ser una ètnia per ser un sexe pot ser una edat perquè si es fan unes bones bases vida les persones que tenen molta edat a l’hora de buscar feina o no el convenç perquè se discrimina d’eixa manera pels edat o sexe o per llengua de procedència o a Alzira però és perquè n’hi ha una acció de l’administració pública en promoure.

Un reequilibri d’eixe desequilibri que entenem que n’hi ha. I això és així. Jo he anat a escola molts anys i no he tingut Ensenyament Malàisia. Bé per sort això s’ha redreçat prou bé. Ja tinc una edat. Doncs ara està la cosa prou millor. Això vol dir que no tenen que fer discriminació positiva. Espero un dia que no n’hi ha cap que fer ho.

Espero el dia que no és però de moment no ho veig encara lluny de res. Tots els canals de televisió i ja veurem quan són en la nostra llengua.

De moment un. N’hi ha en deu o quinze que no.

Ara diaris escrits exactament el mateix i no tenen què fer discriminació positiva. Doncs bé quan nosaltres s’administren els diners feu el que creu convenient i útil un superclasse que sí que n’hi ha que fer ho igual que moltes altres accions en la compra de llibres a la biblioteca les escoles les línies en valencià que la llibertat la tenen els pares cosa que vosaltres des del vostre paradís o alimentar la idea que això no és així. Quan tot el món pot triar. De fet jo diria als meus fills que viatgen en valencià i moltes vegades el mestre parlava en castellà i no muntaren ningú si és que jo visc és un tema clàssic era un dret que jo tenia que tu dius que és un dret que s’ha de conculcar contínuament. Bé potser queixar en el foro que tenia en què queixar se i esperàvem un moment millor. Què és el que han fet tota la vida i treballar per la nostra llengua s’ha reconegut en tot el potencial tota l’estima i el respecte que diu la Constitució i que diu l’Estatut d’Autonomia que ha de tindre d’especial respecte diu literalment diu especial respecte cuidar. Això és el que diu literalment. Jo crec que plantejar se em diu això per a mi està claríssim que estem nosaltres en una posició acertada perquè som nosaltres qui l’hem de cuidar qui va a cuidar la llengua valenciana si no som els valencians qui.

Els andalusos és a Madrid els catalans navarros. Els alemanys no nosaltres ningú més. I jo com me l’estima. Allà on puga intentaré vetllar perquè se cuida i res més res més. L’última.

Simplement que fent al·lusió a la facultat d’elegir els canals de televisió que s’aconseguís l’èxit en este cas no podríem estar per a això simplement dic que s’ha d’elegir que jo sóc valencià tant com mesell perquè en èxtasi hi tinc una estima per la meva terra igual que crec que no és un lloc en tinc en què està qüestionant la mateixa i jo m’he criat en la meua llengua valenciana i dirigir se a tot com sabeu en llengua valenciana i no me lleva. Jordi Panareda Barberà entenia el fet que estiguem dient anem a triar ara.

Jo ara podrà incloure post anem a arrencar el compromís de promoure ho però quan correspongui incorpora unes bases en castellà que es mantenen com estan.

Si tenim compromís amb el votem a base perquè evidència que no tenim en compte la nostra llengua hem nascut en valencià i però intentem arribar a acords. Jaume recorda que quan prengueren possessió s’arribà a dir inclús comentava que era molt fàcil estar en la posició per votant en contra. Jo vinc a arribar a acords de solució el que puguem valdre per veure no vull repetidament en este sentit simplement si tenim el compromís que en el futur. Ara bé en plena promoció del valencià com estava a pensar i sense objeccions a la catalana però si voleu atendre i inclourà la possibilitat que tots estiguen emparat en el seu dret com ha fet al·lusió i jo finalment limita a allò que tu has dit. No podem estar a favor de que no respecte a tot el món per igual hem decisió lliure de llibertat lliure de decisió. Com has dit que no té raó no jo no vull llevar però crec que vinc a dir Jo he sentit claro yo la teua la promoció que m’estàs dient Jo no he presentat la objecció. Si al final estaríem més a dir si bé jo no dic res d’això tu ho saps i jo he de dir que entenc l’ús i promoció però anem a eixamplar la ment que arribe a tots que siga fàcil. I jo he dit tots contents ja està. Si simplement tenim compromís però jo abans i si no és no podem estar a favor de que no s’arribarà a acords.

Jo vull arribar a acords simplement de ganes de passar la votació. Tenim molt clar que no había ninguna prohibició de ningún tipo. Faltaria més. Ho reconeix la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i de previsió que ha fet la carta de Reis. Ell és qui vulga en la llengua que buida. Perfectament pot fer ho com buida. clar que en un concurs de l’administració pública em promoció de València però si és la llengua que es fa.

I si tingués una escola en anglès en àrab i en rus que volgués. Quanta gent hi faig el que siga un examen un concurs un treball. Ho faran en eixa llengua i això és el destí més tres policies professionals o línia pressupostària de diners i el que sí fa qualsevol acció de discriminació positiva. Jo crec que no s’està fent absolutament ninguna prohibició. No es veu al contrari. Sí està. remarcant que hi ha una llengua que cal promoure i ajudar perquè tinguem un ús normalitzat que encara no és així. Només si als patis dels col·legis i als carrers carrer Mercè Pere Salero i Parlament els professionals espera saber ho i mirant les enquestes per a saber ho qui no va reconèixer no hi ha cap problema. Ells tenen posicions diferents i no passa res. Hi ha llibertat que demanen sempre la demanem també si es pronuncia en consciència i grega si des de les institucions públiques l’Instituto Cervantes no visió mai promou absolutament res que no sigui en castellà. Bé no està sufragat per tots nosaltres per a promoure les llengües o la llengua. Però on està l’institut que diu la Constitució qui ha de promoure totes les llengües d’Espanya que no és el castellà on està l’Institut sufragada per tots els espanyols de promoure el valencià. Jo no el veig ningú no està fet perquè no hi ha voluntat perquè no hi ha voluntat.

Evidentment. Evidentment i així tenim una voluntat molt clara.

Tenim una voluntat molt clara donar suport a la nostra llengua i així ho fan en l’ús diari. Si ho fa necessari si fan en l’audiovisual si s’hi fan ensenyes fa absolutament tot i la llibertat la teniu tot el món de parlar en la llengua que vulgueu.

I a partir d’ahir no puc dir res més. Votar a favor del punt. En contra. Partido Popular Vox Ciudadanos en contra resto a favor.

En comptes de resolucions d’alcaldia les teniu resolucions el llistat.

És que no contesten suposo que sí mocions o una moció.